แนะนำ วพส.

สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) เป็นหน่วยงานในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยความร่วมมือและการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความคิดในการก่อตั้งเริ่มต้นตั้งแต่ พ.ศ.2546 เพื่อขยายศักยภาพของนักวิชาการในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและพัฒนาศักยภาพด้านสุขภาวะภาคใต้ หลังจากการพิจารณาข้อเสนอแนะจากหลายฝ่าย การก่อตั้งสำเร็จเรียบร้อยและเริ่มทำงานตั้งแต่ต้นปี พ.ศ.2547

วพส. มีภารกิจหลัก คือ การมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในภาคใต้ โดยการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพกำลังคนเพื่อให้เข้าไปมีบทบาทในการแก้ปัญหา รวมถึง การพัฒนาองค์กรวิชาการด้านสุขภาวะให้เข้มแข็งและกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยเน้นการสร้างเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงนักวิชาการด้านต่างๆ และชุมชน สร้างและนำผลงานทางวิชาการไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การเยียวยาและการสร้างความสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ภายใต้วิสัยทัศน์ การเป็นองค์กรแบบอย่างด้านการสร้างองค์ความรู้ พัฒนานักวิชาการชั้นสูงเพื่อการวิจัยและพัฒนาสุขภาวะในพื้นที่ส่วนภูมิภาค และมีพันธกิจในการนำและเสริมความเข้มแข็ง ขยายบทบาทและขับเคลื่อนความสามารถของนักวิชาการให้มีการวิจัยและพัฒนาทางสุขภาพที่ตอบสนองความต้องการของภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

คณะผู้บริหาร วพส.

ผู้อำนวยการ

รศ.ดร.พญ.รัศมี สังข์ทอง

รองผู้อำนวยการ

ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี

รองผู้อำนวยการ

ดร.วิทย์ วิชัยดิษฐ

ที่ปรึกษา

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์

Create your website with WordPress.com
เริ่มได้
<span>%d</span> bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close